Công bố thông tin số 1055/TB-TMT-HĐQT ngày 5/11/2018 về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra thành công tốt đẹp và theo đúng thủ tục, trình tự theo Quy định

Đại hội cổ đông
05/11/2018 14:44

Công bố thông tin số 1055/TB-TMT-HĐQT ngày 5/11/2018 về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra thành công tốt đẹp và theo đúng thủ tục, trình tự theo Quy định

Công bố thông tin số 1055/TB-TMT-HĐQT ngày 5/11/2018 về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra thành công tốt đẹp và theo đúng thủ tục, trình tự theo Quy định. Tải tại đây!

Tin khác