Công bố thông tin số 161/TB-TMT-HĐQT ngày 5/3/2020 về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiền quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Đại hội cổ đông
05/03/2020 14:24

Công bố thông tin số 161/TB-TMT-HĐQT ngày 5/3/2020 về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiền quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công bố thông tin số 161/TB-TMT-HĐQT ngày 5/3/2020 về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiền quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Tải tại đây!

Tin khác