Công bố thông tin số 165/TB-TMT-HĐQT ngày 04/3/2019 về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội cổ đông
04/03/2019 15:50

Công bố thông tin số 165/TB-TMT-HĐQT ngày 04/3/2019 về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công bố thông tin số 165/TB-TMT-HĐQT ngày 04/3/2019 về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tải tại đây!

Tin khác