Công bố thông tin số 263/TMT-HĐQT ngày 1/4/2020 về việc Thông qua việc xin được lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Đại hội cổ đông
01/04/2020 19:14

Công bố thông tin số 263/TMT-HĐQT ngày 1/4/2020 về việc Thông qua việc xin được lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công bố thông tin số 263/TMT-HĐQT ngày 1/4/2020 về việc Thông qua việc xin được lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020. Tải tại đây!

Tin khác