CÔNG BỐ THÔNG TIN SỐ 544/TB-TMT-HĐQT NGÀY 15/7/2019 VỀ VIỆC THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CỔ ĐÔNG

Đại hội cổ đông
15/07/2019 15:07

CÔNG BỐ THÔNG TIN SỐ 544/TB-TMT-HĐQT NGÀY 15/7/2019 VỀ VIỆC THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CỔ ĐÔNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN SỐ 544/TB-TMT-HĐQT NGÀY 15/7/2019 VỀ VIỆC THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CỔ ĐÔNG. Tải tại đây!

- Thông báo số 546A/TB-TMT ngày 15/7/2019 về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Cổ đông. Tải tại đây!

Tin khác