Công bố thông tin số 708/TB-TMT-HĐQT ngày 29/8/2019 về việc công bố báo cáo tài chinh sau soát xét 06 tháng đầu năm 2019, giải trình kết quả sản xuất.

Thông báo
29/08/2019 17:03

Công bố thông tin số 708/TB-TMT-HĐQT ngày 29/8/2019 về việc công bố báo cáo tài chinh sau soát xét 06 tháng đầu năm 2019, giải trình kết quả sản xuất.

 Công bố thông tin số 708/TB-TMT-HĐQT ngày 29/8/2019 về việc công bố báo cáo tài chinh sau soát xét 06 tháng đầu năm 2019, giải trình kết quả sản xuất. Tải tại đây!

Tin khác