Công văn số 302/TMT-TCKT ngày 30/4/2020 về việc Giải trình KQSXKD Quý 1 năm 2020