Công văn số 590/TMT-TCKT về việc Giải trình Kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2019