PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC BẦU BAN KIỂM SOÁT

Đại hội cổ đông
23/08/2019 08:43

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC BẦU BAN KIỂM SOÁT

Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc bầu Ban Kiểm soát. Tải tại đây! 

Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021. Tải tại đây! 

Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần ô tô TMT. Tải tại đây!

Tin khác