TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Đại hội cổ đông
30/10/2018 13:24

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

 

1. Quyết định số 962/QĐ-TMT-HĐQT ngày 12/10/2018 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

2. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

4. Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

5. Giấy ủy quyền Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

6. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

7. Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

8. Quy chế biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

9. Tờ trình số 963/TTr-TMT-HĐQT ngày 12/10/2018 về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021

10. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

11. Tờ trình số 1052/TTr-TMT-HĐQT ngày 02/11/2018 về việc thông qua danh sách đề cử thành viện HĐQT độc lập.

Tin khác