Tài liệu họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2019

Đại hội cổ đông
03/04/2019 16:24

Tài liệu họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2019

1. Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

4. Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

5. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

6. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

7. Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

8. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

9. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

10. Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

11. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

12. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Tin khác